News

Pigestemmer i Vollsmose

EAHR SOMMARWORKSHOP 2021

Vores nære fællesskaber, nabolag og byer danner et vigtigt grundlag for hvordan vi udvikler os som kritiske og aktive borgere. Gennem et dynamisk og kreativt unge-involverings forløb, har projektet ’Unge stemmer i Vollsmose’ afsøgt hvordan involveringen af unge i byrumsinterventioner kan være med til at styrke ejerskab og lokale fællesskaber i udsatte boligområder i Danmark. Til dette formål søgte vi om og modtog midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at planlægge og afholde en række sommerferieaktiviteter for unge i Vollsmose, Odense.

På trods af at der igennem flere år har været meget fokus på udsatte boligområder, både planfagligt og boligsocialt, har det været en udfordring at delagtiggøre grupper af unge i at skabe en positiv udvikling lokalt. Alligevel er det oftest de unge, der er mest fortrolige med områderne, både omkring hvilke udfordringer der er, men også hvilke potentialer der findes. Gennem kreative inddragelsesprocesser har vi oplevet hvordan de unge kan bidrage med kritiske indsigter i lokalområdets rummelige udfordringer og potentialer. På denne måde er de unges indsigter et værdifuldt aktiv for fremtidige interventioner og arkitektoniske beslutninger. Derudover viste projektet også hvordan dét at blive hørt kan være med til at styrke følelsen af ejerskab og fællesskab.  

Igennem vores tidligere arbejde fra udsatte boligområder (Vollsmose, Hørgården, Gellerup) har vi oplevet unge give udtryk for at følelse af marginalisering og manglende involvering i netop de transformationer af det byggede miljø, der er rettet imod at skabe en mere positiv udvikling. 

Beskrivelse af workshoppen

I ugerne 29 og 30 gennemførte vi en række workshops i det lokale ungdomscenter, der involverede i alt 25 unge piger fra Vollsmose. Målgruppen var yngre, end vi havde forventet fra de indledende samtaler med projektpartnere fra BoligSocialt Hus.

Dette gjorde, at vi måtte tilpasse aktiviteterne på to punkter: 1) ved at  indhente en ekstra person til at støtte op om det mere pædagogiske arbejde med målgrupp en og 2) ved at nedprioritere byggeteknik og  konstruktion til fordel for kreativt designarbej de med tekstiler. I den første uge fokuserede aktiviteterne på en analyse af deres brug af  udendørs arealer og faciliteter for at få en be dre forståelse af pigernes perspektiv på deres byggede omgivelser. På dette grundlag arbejdede vi i den følgende uge med forberedelsen og formgivningen af en udendørs installation. 

Opsummering

Formålet med projektet var at engagere en gruppe af unge piger fra Vollsmose med målsætningerne a. at skabe et trygt rum, hvor pigerne kunne udtrykke og fortælle om deres forhold til, og anvendelse af det byggede nærmiljø, samt b. at iværksætte en kreativ aktivitet med målgruppen på baggrund af disse indsigter. De unges udviste et stort engagement og glæde ved interventionen og antallet af deltagere i aktiviteterne steg i løbet af forløbet og vi endte med omkring 20-25 deltagende piger. 

Gennem leg blev vi introduceret til deres daglige aktiviteter, behov og rummelige rutiner. Vi lærte om deres fællesskab, men også om det stigma, der kan være gældende for familier i området. Igennem processen blev de unge introduceret til enkelte redskaber fra arkitektur og design, og hvordan disse kunne være med til at understøtte positive lokale aktiviteter, fællesskaber, og åbne rum for nye potentielle anvendelser. Der var stor opbakning til aktiviteterne med bred lokal deltagelse (forældre mm.) og en udtrykt interesse for igen at kunne samarbejde om lignende workshops i fremtiden.